المان های ووکامرس

مشبک محصول با پیکان های ایجکس

آنتن آدینا

 • آنتن‌دهی بسیار عالی
 • جنس بدنه عالی
 • زیبا و  بادوام

آنتن ثامن

 • دارای طول عمر بالا
 • بست پایه تمام فلز
 • جنس بدنه عالی
 • قدرت گیرندگی بالا
       

چهارخانه استاندارد آدینا

 • قابلیت نصب برروی دیوار
 • با مغزی پلی آمیدی
 • دو شاخه استاندارد
 • ۱۶ آمپر
 

چهارخانه اطلس

 • دو شاخه استاندارد
 • با مغزی پلی آمیدی
 • قابلیت نصب برروی دیوار
 • ۱۰ آمپر
 

شش خانه استاندارد

 • قابلیت نصب روی دیوار
 • دو شاخه استاندارد
 • دارای سیم بلند
 • ۱۶ آمپر
 
المان های ووکامرس

محصولات با بارگیری بیشتر دکمه

آنتن آدینا

 • آنتن‌دهی بسیار عالی
 • جنس بدنه عالی
 • زیبا و  بادوام

آنتن ثامن

 • دارای طول عمر بالا
 • بست پایه تمام فلز
 • جنس بدنه عالی
 • قدرت گیرندگی بالا
       

چهارخانه استاندارد آدینا

 • قابلیت نصب برروی دیوار
 • با مغزی پلی آمیدی
 • دو شاخه استاندارد
 • ۱۶ آمپر
 

چهارخانه اطلس

 • دو شاخه استاندارد
 • با مغزی پلی آمیدی
 • قابلیت نصب برروی دیوار
 • ۱۰ آمپر
 

شش خانه استاندارد

 • قابلیت نصب روی دیوار
 • دو شاخه استاندارد
 • دارای سیم بلند
 • ۱۶ آمپر
 
المان های ووکامرس

محصولات چرخشی

المان های ووکامرس

محصولات برجسته

آنتن آدینا

 • آنتن‌دهی بسیار عالی
 • جنس بدنه عالی
 • زیبا و  بادوام

آنتن ثامن

 • دارای طول عمر بالا
 • بست پایه تمام فلز
 • جنس بدنه عالی
 • قدرت گیرندگی بالا
       

چهارخانه استاندارد آدینا

 • قابلیت نصب برروی دیوار
 • با مغزی پلی آمیدی
 • دو شاخه استاندارد
 • ۱۶ آمپر
 

چهارخانه اطلس

 • دو شاخه استاندارد
 • با مغزی پلی آمیدی
 • قابلیت نصب برروی دیوار
 • ۱۰ آمپر
 
المان های ووکامرس

محصولات شبکه ایی کاروسل

آنتن آدینا

 • آنتن‌دهی بسیار عالی
 • جنس بدنه عالی
 • زیبا و  بادوام

آنتن ثامن

 • دارای طول عمر بالا
 • بست پایه تمام فلز
 • جنس بدنه عالی
 • قدرت گیرندگی بالا
       

چهارخانه استاندارد آدینا

 • قابلیت نصب برروی دیوار
 • با مغزی پلی آمیدی
 • دو شاخه استاندارد
 • ۱۶ آمپر
 

چهارخانه اطلس

 • دو شاخه استاندارد
 • با مغزی پلی آمیدی
 • قابلیت نصب برروی دیوار
 • ۱۰ آمپر
 

شش خانه استاندارد

 • قابلیت نصب روی دیوار
 • دو شاخه استاندارد
 • دارای سیم بلند
 • ۱۶ آمپر
 
المان های ووکامرس

محصولات مرزی کاروسل